• Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

  Akta 694 di bawah Undang-Undang Malaysia, yang juga merupakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, menerima Perkenan DiRaja, digazet dan dikuatkuasakan pada Januari 2009. Ia adalah satu Akta yang memperuntukkan penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan juga untuk membuat peruntukkan yang selanjutnya dan lebih baik bagi pencegahan rasuah. SPRM menggantikan Badan Pencegah Rasuah, sebagai badan yang tunggal menyiasat kes-kes berkaitan dengan rasuah dan sebagai barisan hadapan dalam inisiatif pencegahan rasuah seluruh negara.

  Matlamat utama Akta ini adalah untuk menggalakkan integriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam dan swasta dengan menubuhkan satu badan pencegahan rasuah yang bebas dan bertanggungjawab; dan mendidik orang awam tentang rasuah dan kesannya dengan penekanan diberikan kepada pihak berkuasa awam dan pegawai-pegawainya.

  Seksyen 7 Akta SPRM 2009, menyenaraikan fungsi SPRM seperti berikut:

  • Menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang perlakuan kesalahan di bawah Akta ini dan menyiasat mana-mana aduan;
  • Mengesan dan menyiasat apa-apa kesalahan yang disyaki, atau percubaan atau komplot untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah ASPRM 2009;
  • Meneliti amalan, sistem dan tatacara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah ASPRM 2009;
  • Mengarah, menasihati dan membantu mana-mana orang tentang cara-cara bagaimana rasuah dapat dicegah;
  • Menasihati ketua badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan, sistem atau tatacara untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah;
  • Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah;
  • Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

  Akta ini juga memperuntukkan kesalahan-kesalahan utama rasuah seperti dinyatakan di bawah ini:

  Seksyen 16 – Kesalahan menerima suapan oleh mana-mana orang

  Mana-mana orang yang meminta atau menerima atau memberi apa-apa suapan bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain sebagai dorongan melakukan atau tidak melakukan apa-apa perkara melakukan suatu kesalahan.

  Seksyen 17 – Kesalahan memberi atau menerima suapan oleh ejen

  Mana-mana orang yang bertindak sebagai ejen secara rasuah menerima atau memperoleh atau memberi atau menawarkan suapan sebagai dorongan bagi melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal prinsipalnya melakukan kesalahan.

  Seksyen 17A – Kesalahan oleh organisasi komersial

  Organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengannya secara rasuah memberi, bersetuju untuk memberi, menjanji atau menawarkan kepada mana-mana orang apa-apa suapan untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan; atau untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan.

  Seksyen 18 – Kesalahan dengan maksud untuk memperdayakan prinsipal oleh ejen

  Mana-mana orang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang ejen atau sebagai seorang ejen dia menggunakan dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang mengandungi butiran matan palsu dengan maksud untuk mengelirukan prinsipalnya.

  Seksyen 20 – Kesalahan mendapatkan penarikan balik tender

  Mana-mana orang dengan niat untuk memperoleh suatu kontrak daripada mana-mana badan awam bagi melaksanakan apa-apa kerja menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana orang yang telah membuat suatu tender atau mana-mana orang memujuk rayu atau menerima apa-apa suapan sebagai dorongan bagi orang itu menarik balik tendernya melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini.

  Seksyen 21 – Kesalahan menyogok pegawai badan awam

  Mana-mana orang yang menawarkan kepada seseorang pegawai badan awam atau sebagai pegawai badan awam meminta atau menerima apa-apa suapan sebagai dorongan untuk:

  • pegawai itu mengundi atau tidak mengundi dalam mana-mana mesyuarat badan awam itu bagi menyokong atau menentang apa-apa langkah, ketetapan atau soal yang dikemukakan kepada badan awam itu;
  • pegawai itu melaksanakan atau tidak melaksanakan atau membantu dalam mendapatkan, mencepatkan, melambatkan, merintangi atau menghalang pelaksanaan, apa-apa perbuatan rasmi;
  • pegawai itu membantu dalam mendapatkan atau menghalang pelulusan apa-apa undi atau pemberian apa-apa kontrak atau faedah untuk mana-mana orang; atau
  • pegawai itu memberikan atau tidak memberikan apa-apa sokongan atau tentangan atas sifatnya sebagai pegawai sedemikian, melakukan suatu kesalahan.

  Seksyen 23 – Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan

  Mana-mana pegawai badan awam melakukan kesalahan apabila dia menggunakan jawatan atau kedudukkannya apabila dia membuat apa-apa keputusan, atau mengambil apa-apa tindakan sama ada untuk dirinya, saudara atau sekutunya yang berhubungan dengan apa-apa perkara yang mengenai pegawai itu atau saudara atau sekutunya, mempunyai kepentingan, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

  Seksyen 25 – Kewajipan melaporkan transaksi penyogokan

  Mana-mana orang yang diberi, dijanjikan atau ditawarkan, apa-apa suapan hendaklah melaporkan pemberian, janji atau tawaran itu dan mana-mana orang yang gagal melaporkan melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun.

  Seksyen 26 – Kesalahan berurusan dengan harta dari kesalahan rasuah

  Mana-mana orang membuat apa-apa urusan (contoh: mengguna, memegang, menerima atau menyembunyikan) apa-apa harta orang yang melakukan rasuah itu melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini.

  Penalti bagi kesalahan

  Di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 18, 20, 21 dan 23 apabila disabitkan boleh :

  • Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun; dan
  • Didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi perkara kesalahan itu.

  Kesalahan di bawah Seksyen 17A apabila disabitkan boleh:

  • Didenda tidak kurang daripada sepuluh kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu atau RM1,000,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi; atau
  • Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun; atau
  • Kedua-duanya.

  Pelucuthakan harta

  Seksyen 40 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 memperuntukkan dalam apa-apa pendakwaan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, mahkamah boleh membuat perintah bagi pelucuthakan apa-apa harta yang dibuktikan menjadi hal perkara kesalahan itu. Manakala Seksyen 41 Akta ini memperuntukkan apa-apa harta yang disita di bawah Akta ini dan yang mana tiada pendakwaan atau sabitan, Pendakwa Raya boleh memohon kepada Hakim Mahkamah Sesyen untuk mendapatkan perintah bagi pelucuthakan harta itu jika dia berpuas hati bahawa harta itu telah diperolehi hasil daripada atau berkaitan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini.

  Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010

  Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 memperuntukkan perlindungan kepada pemberi maklumat yang secara sukarela tampil ke hadapan untuk membuat aduan atau mendedahkan maklumat mengenai aktiviti rasuah. Akta ini mengalakkan orang awam dari semua sektor untuk mendedahkan aktiviti mengenai rasuah. Identiti pemberi maklumat dan maklumat yang diberikan disimpan secara sulit daripada mana-mana pihak. Pemberi maklumat juga diberikan imuniti daripada sebarang tindakan sivil, jenayah atau tindakan tatatertib oleh kerana mendedahkan perbuatan rasuah.

  Akta ini telah diluluskan oleh Parlimen pada bulan Jun 2010, dan dikuatkuasakan pada 15 Disember 2010. Akta ini adalah salah satu undang-undang Malaysia untuk memerangi rasuah dan salah laku lain-lain dengan mengalakkan dan memudahkan pendedahan kelakuan tidak wajar dalam sektor awam dan swasta. Objektif akta ini ialah untuk memberi perlindungan kepada pemberi maklumat dalam bentuk sulit ke atas maklumat, imuniti daripada tindakan sivil dan jenayah dan perlindungan ke atas tindakan yang memudaratkan yang diambil terhadap mereka. Perlindungan pemberi maklumat adalah salah satu usaha Kerajaan Malaysia ke arah menangani rasuah dan mengalakkan tadbir urus yang baik di bawah Program Transformasi Kerajaan.

  Akta ini meliputi kedua-dua sektor awam dan swasta yang terdedah kepada salah laku. Antara pendedahan yang hendak dibuat adalah salah guna kuasa, pelanggaran undang-undang dan standard etika, bahaya kepada kesihatan awam atau keselamatan dan pembaziran serta menyalahi undang-undang. Pendedahan hendaklah dibuat dengan “niat baik” berdasarkan kepada “jujur dan alasan yang munasabah pada masa itu” tanpa mewajibkan bukti yang kukuh daripada pemberi maklumat itu. Kewajipan mengumpul bukti ditugaskan kepada unit siasatan daripada agensi-agensi penguatkuasa bagi memastikan bahawa pemberi maklumat tidak terjejas. Walau bagaimanapun, pemberi maklumat boleh menyediakan bukti sekira ia wujud secara sah dan boleh didapatkan melalui kerja mereka.

  Pendedahan maklumat sulit boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara bagi tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Seorang pemberi maklumat tidak akan dikenakan tindakan sivil atau liabiliti jenayah dan tidak ada proses pentadbiran boleh diambil terhadap pemberi maklumat kerana mendedahkan kelakuan tidak wajar.

  Pemberi Maklumat

  Seseorang yang memberikan maklumat mendedahkan perbuatan salah laku, kepada agensi penguatkuasa berkaitan (i.e. SPRM), bagi membolehkan agensi penguatkuasa itu memulakan suatu penyiasatan. Identiti pemberi maklumat itu tidak akan didedahkan dan perlindungan akan disediakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.

  Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001

  Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) bertujuan untuk mendakwa pengubahan wang haram, mana perbuatan yang berurusan dengan hasil daripada aktiviti jenayah, menyediakan langkah-langkah mengesan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, mekanisme untuk menyita serta melucuthak hasil jenayah dan harta pengganas.

  Berkaitan dengan insiatif pencegahan rasuah, beberapa kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (Seksyen 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 dan 48) telah dimasukkan sebagai kesalahan serius dan disenaraikan di dalam Jadual Kedua Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.