• KEANGGOTAAN MEJA BULAT INTEGRITI KORPORAT

  Meja Bulat Integriti Korporat merupakan usaha bersama antara semua anggota. Maka, adalah amat penting untuk memastikan setiap anggota memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing dan seterusnya melaksanakannya demi kejayaan CISM. Terdapat tiga peranan yang telah digariskan dalam Terma Rujukan Anggota Meja Bulat Integriti Korporat seperti berikut:


  Penjaga

  Penjaga berperanan sebagai pusat rujukan status pelaksanaan inisiatif-inisiatif CISM oleh penandatangan Ikrar Integriti Korporat (CIP).


  Pelaksana

  Pelaksana memainkan peranan sebagai penghubung antara Meja Bulat Integriti Korporat dan organisasi yang diwakilkan, mempromosikan CISM kepada pemegang taruh dan bersama-sama mempertingkatkan rangkaian nilai CISM dari semasa ke semasa serta memberi khidmat nasihat mengenai pelaksanaan inisiatif-inisiatif CISM kepada penandatangan CIP yang perlukan bimbingan.


  Penggalak

  Penggalak memainkan peranan sebagai penghubung antara Meja Bulat Integriti Korporat dan organisasi yang diwakilkan, mempromosikan CISM kepada pemegang taruh dan bersama-sama mempertingkatkan rangkaian nilai CISM dari semasa ke semasa.

  Berikut adalah senarai anggota-anggota Meja Bulat Integriti Korporat dan peranan mereka:

  PENJAGA

    

   SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (SPRM)

   Sebuah organisasi yang ditubuhkan melalui Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] (Akta SPRM 2009) adalah agensi penguatkuasa dan peneraju utama kepada pengurusan anti-rasuah di Malaysia. Matlamat utama penubuhan SPRM mengikut Akta adalah untuk menggalakkan integriti, kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam dan swasta serta mendidik pihak berkuasa awam, pegawai awam dan orang awam tentang rasuah dan kesan buruknya.

        

  PELAKSANA

    

   INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

   Diberi kepercayaan untuk mengawasi dan menyelaras pelaksanaan Pelan Integriti Korporat (NIP), Institut Integriti Malaysia memberi tumpuan kepada usaha membangunkan negara, yang bercirikan nilai integriti yang tinggi dan berdaya tahan serta merangkumi nilai-nilai sejagat yang mantap.

        
    

   TRANSPARENCY INTERNATIONAL MALAYSIA (TI-M)

   Sebuah badan organisasi tempatan di bawah pakatan organisasi pencegahan rasuah global. Sebagai badan bukan kerajaan, TI-M berkomited untuk memerangi rasuah melalui advokasi dan pelaksanaan kajian ke atas usaha memerangi rasuah, serta khidmat konsultansi profesional bagi membantu syarikat dan perniagaan untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan rasuah mereka.

        

  PENGGALAK

    

   SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)

   Sebuah badan statutori yang mengawal selia syarikat-syarikat dan perniagaan-perniagaan yang berdaftar di Malaysia. Peranan utamanya termasuklah mempromosikan tadbir urus korporat, memperbadankan syarikat dan mendaftarkan perniagaan serta membekalkan maklumat korporat kepada orang awam.

        
    

   SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (SC)

   Sebuah badan statutori yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia berperanan untuk mengawal selia kesemua hal-hal berkaitan sekuriti dan derivatif, bursa-bursa, rumah-rumah penjelasan, dan depositori pusat, serta memastikan pelaksanaan institusi pasaran dan pemegang lesen, dengan matlamat utama untuk melindungi pelabur. Suruhanjaya juga menggalakkan dan mempromosikan pembangunan pasaran modal negara.

        
    

   BURSA MALAYSIA BERHAD (BURSA)

   Sebuah badan pengawal selia pasaran modal domestik yang utama, Bursa Malaysia Berhad (Bursa) mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pasaran berkaitan sekuriti dan derivatif yang diperdagangkan melalui kemudahannya kekal adil dan teratur. Bursa juga berkomited untuk mengekalkan tahap tadbir urus korporat yang tinggi.

        
    

   PUSAT GOVERNANS, INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH NASIONAL (GIACC)

   Kerajaan telah menubuhkan Pusat Governans, Integriti dan Anti Rasuah Nasional (GIACC) pada 1 Jun 2018 susulan langkah Kerajaan yang sangat serius dalam usaha membanteras rasuah. GIACC yang diletakkkan di bawah Jabatan Perdana Menteri melapor terus kepada YAB Perdana Menteri bagi membolehkan usaha menyelamatkan negara daripada rasuah dapat dilaksanakan dengan segera.